background-random-11
Książki
Kino włoskie po 1980 roku

Kino włoskie po 1980 roku

red. Anna Miller-Klejsa, Diana Dąbrowska
Wydawnictwo UŁ | Łódź 2018
W publikacji podjęto zagadnienia związane z kulturą filmową Włoch po 1980 roku, okresu słabo omówionego w literaturze naukowej z tej dziedziny. Poszczególne teksty dotyczą m.in. włoskiego kina gatunkowego (m.in. commedia all’italiana); społecznych i politycznych kontekstów włoskiego kina współczesnego; jego realiów produkcyjnych; schyłku kina mistrzów (np. Federico Felliniego); twórczości zarówno reżyserów starszego pokolenia (np. Bernarda Bertolucciego) jak i tzw. nowych autorów (np. Gianniego Amelio, Paolo Sorrentino). Autorzy łączą refleksję naukową z refleksją krytyczną. Oprócz tekstów przekrojowych, opisujących szerzej ogólne zjawiska we włoskiej kinematografii po roku 1980, w książce znalazły się także artykuły poświęcone poszczególnym twórcom oraz analizy pojedynczych filmów. Czytelnik może zapoznać się z różnymi przejawami twórczości filmowej – od popularnego kina gatunków, przez wybitne osobowości kina włoskiego, aż po kończącą książkę refleksję na temat kina dokumentalnego.
Przyszłość semiotyki. The Future of Semiotics. Il futuro della semiotica
Umberto Eco

Przyszłość semiotyki. The Future of Semiotics. Il futuro della semiotica

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | Łódź 2017
Łódzki wykład Umberta Eco o przyszłości semiotyki stał się – w sposób tyleż zamierzony, co niezamierzony  – manifestem i głosem w dyskusji na temat roli dyscypliny, która wchodzi na nowe tory swego naukowego rozkwitu. Rozkwit ów dotyczy dwóch kierunków – ściśle „dyscyplinarnego” (koncept „semiotyki ogólnej”) i interdyscyplinarego (koncept „semiotyk szczegółowych”). Obydwa są charakterystyczne dla nurtu nawiązującego do kwestii „encyklopedii” rozumianej jako labirynt wiedzy oraz przestrzeń komunikacji znaków werbalnych i niewerbalnych, wydobywanych z rzeczywistości i pamięci o jej wytworach.
Wyrażamy nadzieję i przekonanie, że prezentowany manifest Umberta Eco odpowiada na najbardziej żywotne wyzwania współczesnej i przyszłej semiotyki, co potwierdza zainteresowanie międzynarodowego środowiska semiotycznego, oczekującego na wydanie jednego z ostatnich esejów naukowych Mistrza. Pragniemy zaznaczyć, że opublikowanie tego tekstu było zamysłem Autora. Jest on spełniany zgodnie z wolą Jego samego oraz spadkobierców, w tym najbliższych Mu uczniów i współpracowników.
 
Dekada ołowiu na ekranie  Polityczny terroryzm lat 70. we włoskim filmie fabularnym
Anna Miller-Klejsa

Dekada ołowiu na ekranie Polityczny terroryzm lat 70. we włoskim filmie fabularnym

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | Łódź 2016
Włochy w latach 70. były areną wielu aktów terroru, najczęściej motywowanych lewacką ideologią. Już wtedy kino stało się portrecistą i komentatorem tych wydarzeń, niekiedy krytycznie oceniającym reakcje władz. W prezentowanej książce autorka  opisuje i analizuje ten wycinek niedawnej historii włoskiego filmu. Oprócz teoretycznych rozważań na temat kina politycznego oraz obszernych omówień fabuł o „dekadzie ołowiu”, książka zawiera dwa rozdziały analityczne, dotyczące śmierci anarchisty Giuseppe Pinellego oraz zabójstwa Alda Moro – lidera chadecji i byłego premiera Włoch. Autorka widzi kino przede wszystkim w perspektywie historycznej i kulturowej, pamiętając, że opisywane wydarzenia miały duże znaczenie dla włoskiej tożsamości i pamięci zbiorowej. Dekada ołowiu jest w związku z tym książką nie tylko o kinie Włoch, ale i o ich kulturze i historii.
Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej

Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej

Artur Gałkowski Renata Gliwa
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | Łódź 2016
Tom Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej jest trzecią częścią projektu naukowego Nomina loci, opracowaną w łódzkim ośrodku onomastycznym na podstawie materiałów przedstawionych po XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej „Mikrotoponimia i makrotoponimia”. Tom pierwszy Mikro­ toponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna (2014) przedstawia ogólne i teoretyczne zagadnienia z zakresu geonimii w jej wymiarze ojka- i anojkonimicznym; drugi
– Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze (2015) poświęcono analizom toponimów pod względem formalnym, pragmatycznym i kulturowym, z ich odniesieniem do sfery komunikacji ogólnej, użytkowej, medialnej i literackiej.
W monografii Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej kontynuowane są rozważania w zakresie toponimii, ze szczególnym uwzględnieniem występowania jednostek mikro- i makrotoponimicznych w szeroko rozumianej przestrzeni fizycznej, na którą składa się pejzaż naturalny, terenowy, hydrograficzny, powiązany z konkretnymi regionami oraz elementami topografii, jak również obiektami składającymi się na układ miast i wsi. Wielojęzyczność tomu, udział przedstawicieli z różnych ośrodków naukowych pozwala na prezentację najnowszych wyników badań w zakresie toponomastyki polskiej i zagranicznej, zwłaszcza wschodnie- i zachodniosłowiańskiej.
Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze

Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze

Artur Gałkowski Renata Gliwa
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | Łódź 2015
Przedstawiana Czytelnikowi monografia zatytułowana Mikrotoponimy w komunikacji i literaturze jest drugą publikacją wydawaną w ramach projektu Nomina loci pod auspicjami Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Cała seria jest pokłosiem rozważań podjętych podczas XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej „Mikrotoponimia i makrotoponimia” (Łódź, 27-29.10.2012). Pierwsza z książek w tym cyklu ukazała się pt. Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna (red. Artur Gałkowski, Renata Gliwa, Łódź 2014).
Tom ten, podobnie jak poprzedni w serii, zawiera kilkadziesiąt rozdziałów napisanych w kilku językach (polskim, słowackim, czeskim, ukraińskim, włoskim, francuskim, angielskim) przez autorów pochodzących z różnych ośrodków naukowych Polski i Europy, głównie Europy Wschodniej. Poszczególni autorzy rozpatrują jednostki nazewnicze (głównie mikrotoponimy) pod kątem ich występowania, użyć i funkcji w różnych planach komunikacji. Studia zamieszczone w części pierwszej poświęcone zostały analizie toponimów (mikro- i makrotoponimów) pod względem formalnym, pragmatycznym i kulturowym. Tu też odniesienie do sfer komunikacji medialnej, a mianowicie Internetu i prasy. Część druga zamyka się w kręgu metodologii onomastyki literackiej.
Potęga intelektu. Umberto Eco: recepcja i reminiscencje w Polsce

Potęga intelektu. Umberto Eco: recepcja i reminiscencje w Polsce

Artur Gałkowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | Łódź 2015
nspiracją dla prezentowanej książki jest osoba Umberta Eco oraz Jego dokonania naukowe i literackie. Dedykowana jest Profesorowi Eco na pamiątkę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.
Publikacja w zamyśle edytorskim ma charakter artystyczny, o czym świadczy jej opracowanie, w które zarówno pomysłodawcy, wykonawcy, autorzy, jak i wydawcy włożyli dużo serca i zaangażowania.
Zawartość publikacji podzielona została na trzy części. Pierwsza obejmuje dwujęzyczne wersje dokumentów i treści wystąpień przygotowanych z okazji nadania honorowego wyróżnienia Profesorowi Umbertowi Eco w dniu 24 maja 2015 r. na Wydziale Filologicznym UŁ. Druga część poświęcona jest studiom nad pisarstwem wybitnego Autora oraz zagadnieniami naukowymi, które są Mu bliskie w obszarze teorii literatury, semiotyki, językoznawstwa, sztuki i mass mediów. Prace, które oryginalnie powstały w języku polskim, przetłumaczono na angielski. Ponadto zamieszczono artykuły w języku włoskim i francuskim.
Część trzecia książki to unikatowa bibliografia podmiotowa i przedmiotowa twórczości Umberta Eco w Polsce do 2013 r., poprzedzona wstępem objaśniającym proces gromadzenia i prezentacji materiału.
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna

Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna

Artur Gałkowski, Renata Gliwa
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | Łódź 2014
Oddawana do rąk Czytelników publikacja jest pierwszą z trzech monografii w projekcie wydawniczym Nomina loci pod auspicjami Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Niniejszy tom wpisuje się w krąg zainteresowań toponomastyki, jednocześnie uwzględniając najnowsze osiągnięcia onomastyki w zakresie studiów nad nazwami terenowymi i miejscowymi. Obejmuje istotne dla badań mikro- i makrotoponimii zagadnienia, z uzasadnionymi odniesieniami do antroponomastyki, chrematonomastyki, onomastyki literackiej i teorii nazw własnych.
Wagę poruszanych kwestii podkreśla autorski udział badaczy z licznych ośrodków polskich i zagranicznych, co wyraża się wielojęzycznością rozdziałów, począwszy od języka polskiego, poprzez czeski, słowacki, bułgarski, rosyjski, białoruski, angielski i włoski.
Prezentowana tematyka jak dotąd rzadko gościła w ujęciu monograficznym, zwłaszcza zestawienie mikrotoponimii z makro toponimią w kontekście funkcjonowania tych dwóch zakresów nazewniczych wobec innych kategorii onimicznych, komunikacji, uzusu i różnych typów dyskursu. Wyrażamy nadzieję, że Czytelnik znajdzie tu inspiracje do własnych badań i poszukiwań.
Artur Gałkowski, Renata Gliwa
Polsko-włoskie kontakty filmowe. Topkia, koprodukcje, recepcja

Polsko-włoskie kontakty filmowe. Topkia, koprodukcje, recepcja

Anna Miller-Klejsa Monika Woźniak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | Łódź 2014
Tom pod redakcją Anny Miller-Klejsy i Moniki Woźniak uświadamia czytelnikowi, że mimo wszelkich różnic kulturowych i geograficznej odległości, związki pomiędzy obiema kinematografiami są silne, bliskie i mają charakter kulturotwórczy (...). Książka Miller-Klejsy i Woźniak pozwala zobaczyć skomplikowanie, zróżnicowanie i wielotorowość relacji polsko-włoskich, także dzięki przejrzystemu i przemyślanemu układowi poszczególnych tekstów. Niektóre z zamieszczonych w tomie artykułów to (...) tekstualne analizy poszczególnych filmów. Druga część dotyczy realizacji włoskich oraz złożonej i budzącej coraz większe zainteresowanie badaczy problematyki przekładu audiowizualnego. Trzecią część tomu, wyraźnie wyodrębnioną w postaci aneksu, stanowi próba zaprezentowania problematyki z perspektywy twórców. Znalazły się w niej: zapis ze spotkania z Jerzym Stuhrem oraz relacja Krzysztofa Zanussiego. Układ książki (...) pozwala przyjrzeć się ewolucji historycznej tej międzykulturowej relacji oraz determinantom kulturowym, które w poszczególnych okresach decydowały ojej kształcie. Książka Polsko-włoskie kontakty filmowe... daje szansę na odkrycie przed polskim czytelnikiem obszarów prawie nieznanych. Może stać się przyczynkiem do dalszych badań i uzupełnień.
Z recenzji dr hab. Katarzyny Mąki-Malatyńskiej
 
OPPORTUNITA' E SFIDE NEL RAPPORTO TRA LINGUE E CULTURE

OPPORTUNITA' E SFIDE NEL RAPPORTO TRA LINGUE E CULTURE

Artur Gałkowski
Oficyna Wydawnicza LEKSEM | Łódź- Łask 2012
Il volume e' una raccolta di testi che tracciano una gamma di approcci negli studi dell'italiano volti a diverse branche, sopratutto alla linguistica, alla letteratura e alla glottodidattica. 
Od Manzoniego do Maraini. Ekranizacje literatury włoskiej

Od Manzoniego do Maraini. Ekranizacje literatury włoskiej

Artur Gałkowski, Anna Miller-Klejsa
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | Łódź 2012
Czytelnik tomu odnajdzie w toku jego lektury wiele cennych informacji o poszczególnych utworach literatury włoskiej, a (...) nie jest ona zbyt dobrze w Polsce znana. Odnajdzie też wielce interesujące zarówno dla dzieł literackich, jak i filmowych konteksty natury historycznej, politycznej i stricte kulturowej, co wzbogaca sposób widzenia i interpretacji poszczególnych tekstów.
Pragnę także podkreślić bardzo dobrą kompozycję tomu. Jego tytuł wskazuje, iż książka będzie ciekawym przewodnikiem nie tylko po obszarze literatury włoskiej od romantyzmu po współczesność. Zwraca także uwagę na te momenty historii Włoch i ich kultury, w których sztuka kina – zwracając się ku literaturze – poszukuje swojej intelektualnej i estetycznej świadomości.
Prof. zw. dr hab. Ewelina Nurczyńska-Fidelska