background-pages-02
Oferta edukacyjna
 STUDIA I STOPNIA:

Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA trwają 6 semestrów (3 lata) i prowadzone są w trybie stacjonarnym dziennym. Zakończone są egzaminem licencjackim (połączonym z obroną pracy dyplomowej w formie projektu licencjackiego) potwierdzającym uzyskanie tytułu licencjata filologii włoskiej ze specjalizacją translatorską, uprawniającą do pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego (również w zakresie terminologii specjalistycznych), lub nauczycielską, uprawniająca do nauczania języka włoskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach. Program studiów jest zgodny z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Zajęcia dydaktyczne przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych prowadzone są początkowo w języku polskim, następnie w języku włoskim. W programie studiów uwzględniono: blok przedmiotów z praktyczną nauką języka włoskiego od podstaw (grupa początkująca) lub na poziomie średnio zaawansowanym (grupa ze znajomością języka włoskiego) i kursem z drugiego języka nowożytnego, blok przedmiotów kierunkowych z językoznawstwa, literatury i kultury włoskiej oraz blok przedmiotów specjalizacji translatorskiej lub nauczycielskiej z praktykami studenckimi. Przedmioty oceniane są na podstawie egzaminów lub zaliczeń końcowych.

Filologia włoska oferuje studentom następujące specjalności seminaryjne, wymagane do uzyskania dyplomu (do wyboru na II roku):

translatoryka i językoznawstwo włoskie
kulturoznawstwo włoskie
glottodydaktyka włoska

Główne przedmioty:
Praktyczna nauka języka włoskiego od początku lub na poziomie średniozaawansowanym, powiązana z kształceniem translatorskim,
terminologie specjalistyczne włosko-polskie,
historia literatury włoskiej,
historia Włoch,
kultura artystyczna Włoch,
geografia kulturowa Włoch,
wstęp do literaturoznawstwa,
wstęp do językoznawstwa,
fonetyka,
emisja głosu (umiejętność posługiwania się głosem jako narzędziem),
gramatyka opisowa języka włoskiego,
historia języka włoskiego,
gramatyka kontrastywna,
komunikacja językowa i strategie uczenia się języków,
translatoryka (tłumaczenia ustne i pisemne specjalistyczne),
narzędzia translatorskie,
podstawowa wiedza o językach klasycznych,
język nowożytny (francuski, niemiecki lub angielski, dostosowany do poziomu znajomości),
filozofia.

Przewidziane są także zajęcia do wyboru z oferty Wydziału Filologicznego UŁ. W miare zapotrzebowania będą organizowane także kierunkowe zajęcia do wyboru, np. przedmioty z zakresu: włoskiej literatury współczesnej, kina i popkultury włoskiej, analizy informacji bieżących z Włoch, uzupełniających terminologii specjalistycznych i ogólnego języka włoskiego.

Specjalizacja zawodowa
Wszyscy studenci realizują bezpłatnie translatorską specjalizację zawodową, przygotowującą do zawodu tłumacza języka włoskiego (w szczególności jego odmian specjalistycznych).

Kandydaci
Kandydaci rekrutujący na studia nie muszą znać języka włoskiego. Zapraszamy również osoby legitymujące się znajomością tego języka. Nauka języka włoskiego będzie prowadzona w grupach:
dla początkujących od „zera" (1-2 grupy), na poziomie średnim lub zaawansowanym dla znających język włoski (1 grupa).

Wymiana studencka
Chętni studenci będą mogli skorzystać z programów wymiany międzynarodowej i krajowej, np. Erasmus, Campus Europae, Most. Aktualnie w ofercie, m.in. wyjazdy na uniwersytety w Rzymie, Mediolanie, Palermo, Messynie, Maceracie, jak również w takich krajach, jak Francja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Rumunia.

Absolwenci
Po 6 semestrach nauki absolwent studiów na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA zdobędzie wiedzę o języku, literaturze i kulturze włoskiej oraz praktyczne umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej, przede wszystkim jako tłumacz języków specjalistycznych.
Nacisk będzie kładziony głównie na rozwój językowy i kulturowy i osiągnięcie co najmniej poziomu C1 znajomości języka włoskiego oraz dobrej znajomości drugiego języka europejskiego.
Zdobyte kompetencje pozwolą na podjęcie pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach zatrudniających tłumaczy i konsultantów języka włoskiego, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług edukacyjnych.

STUDIA II STOPNIA

Z końcem studiów absolwent filologii włoskiej II stopnia uzyskuje znajomość języka włoskiego na poziomie C2, zapoznaje się z zaawansowanymi terminologiami języków specjalistycznych w przekładzie, otrzymuje poszerzoną wiedzę w zakresie struktury języka włoskiego oraz kultury włoskiego obszaru językowego (literatury, kultury artystycznej, popkultury, mediów, realioznawstwa, aktualności życia społecznego Włoch, struktury i funkcjonowania państwa włoskiego, instytucji publicznych, rynku pracy we Włoszech, stosunków włosko-polskich itd.). Zdobywa umiejętności tłumaczeniowe na poziomie zaawansowanym w przypadku specjalizacji translatorskiej i/lub nauczycielskich w przypadku specjalizacji glottodydaktycznej. Pozyskuje ponadto wiedzę w zakresie drugiego języka nowożytnego na wybranym poziomie.

Uzyskiwane przez absolwentów kwalifikacje zawodowe:

W przypadku specjalizacji translatorskiej absolwent studiów magisterskich filologii włoskiej może pracować jako tłumacz ustny lub pisemny oraz konsultant językowy w zakresie tłumaczeń ogólnych z języka włoskiego na polski i vice versa, jak również specjalistycznych. Ma możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego z języka włoskiego. W przypadku specjalizacji nauczycielskiej może pracować jako nauczyciel języka włoskiego w publicznych szkołach średnich i wyższych. Pozyskane umiejętności nauczycielskie może wykorzystać również w nauczaniu języka włoskiego w prywatnych szkołach językowych. Absolwent studiów magisterskich filologii włoskiej może ponadto znaleźć pracę w sektorze biznesowym, gdzie potrzebna jest znajomość języka włoskiego, podobnie w sektorze mediów, edytorstwa, instytucjach administracji państwowej i kultury w kraju i za granicą.

Specjalizacja translatorska

Obejmuje kształcenie w zakresie umiejętności tłumaczeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem poszerzonych terminologii specjalistycznych (np. w obszarze ekonomii, handlu, prawa, kultury artystycznej, PR, IT, nauk ścisłych, przemysłów, otoczenia społeczno-gospodarczego itp.). W ramach seminarium translatorskiego student przygotowuje pisemną pracę magisterską przedstawiającą wynik pracy nad tłumaczeniem ustnym lub pisemnym, jego analizę, problem związany z aplikowaniem praktycznym teorii i narzędzi translatorskich.

Specjalizacja nauczycielska

Obejmuje kształcenie glottodydaktyczne uprawniające do nauczania języka włoskiego w szkołach średnich i wyższych, ale także na dowolnym poziomie w sektorze prywatnym. W ramach seminarium glottodydaktycznego student przygotowuje pisemną pracę magisterską przedstawiającą koncepcje i rozwiązania problemowe związane z teorią i praktyką nauczania języka włoskiego, również w odniesieniu do innych języków, w tym języka polskiego jako obcego.