background-random-02
niedziela, 12 maja 2019

W ramach projektu „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oferujemy kandydatom na studia magisterskie filologii włoskiej w cyklu 2019-2021 specjalność nauczycielską przygotowującą do zawodu nauczyciela języka włoskiego na wszystkich etapach edukacyjnych. Innowacyjny program specjalności zapewnia zdobycie zaawansowanych efektów uczenia się w oparciu o moduły przygotowania psycho-pedagogicznego, dydaktycznego oraz praktyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (zob. program oraz siatki przedmiotów). Specjalność obejmuje tradycyjne formy zajęć, ale także e-learning (poprzez platformę Moodle), tutoring (indywidualną opiekę wybranego wykładowcy przez okres studiów oraz nauczyciela specjalisty podczas praktyk), profesjonalne warsztaty glottodydaktyczne i międzykierunkowe, wykłady ekspertów zagranicznych. Program zapewnia rozwój kompetencji glottodydaktycznych, zapoznanie się ze sprawdzonymi i innowacyjnymi metodami kształcenia językowego i pedagogicznego (np. metoda postkomunikacyjna, projektowa, interkulturowa, według szkoły Marii Montessori i inne), możliwość przygotowania pracy magisterskiej w formie projektu. Kształcenie wspomagane jest nowoczesnymi technologiami informacyjnymi oraz zapewnia dostęp do materiałów specjalistycznych i kulturowych rozwijających zaawansowane kompetencje humanistyczno-zawodowe. Część praktyk może być odbyta za granicą w ramach praktyk Erasmus+. Kierunek filologia włoska UŁ współpracuje z kilkoma szkołami w Łodzi i regionie, w których nauczany lub wprowadzany jest język włoski, w tym obejmuje patronat nad pierwszą w Łodzi „włoską” klasą licealną. Przyjęcie na kierunek zapewnia wybór specjalności.
Program przewiduje m.in. następujące przedmioty w ramach przygotowania dydaktycznego do pracy nauczyciela języka włoskiego (JW) na wszystkich etapach edukacyjnych:

·       Podstawy dydaktyki I - ujęcie holistyczne [15 h, I sem]
·       Podstawy dydaktyki II - proces uczenia się i nauczania języków obcych [15 h, I sem]
·       Dydaktyka JW I - analiza dokumentów systemu kształcenia językowego [15 h, I sem.]
·       Dydaktyka JW II - nauczanie kompetencji gramatycznych [15 h, I sem]
·       Dydaktyka JW III - nauczanie kompetencji komunikacyjnych  [15 h, I sem]
·       Dydaktyka JW IV - nauczanie kompetencji tekstowych  [15 h, II sem]
·       Dydaktyka JW V - technologie innowacyjne w nauce JW  [15 h, II sem] (blend-learning)
·       Dydaktyka JW VI - analiza i tworzenie materiałów do nauki języka włoskiego  [15 h, II sem]
·       Dydaktyka JW VII - techniki ludyczne i metoda projektowa  [15 h, II sem]
·       Dydaktyka JW VIII - przegląd metod glottodydaktycznych - (e-learning)  [15 h, III sem]
·       Dydaktyka JW IX - rozwijanie kompetencji kulturowych i interkulturowych - (e-learning) [15, III]
·       Dydaktyka JW X - trudności w nauce JW   [15 h, IV sem
·       Dydaktyka JW XI - testowanie i ewaluacja - (e-learning)  [15 h, IV sem]
·       Dydaktyka JW XII - warsztaty popularyzatorskie  [15 h, IV sem]

Zobacz więcej: Opis programu
siatka przedmiotów.
>>> Przejdź na stronę rekrutacji