home-hdr
 • poniedziałek, 11 grudnia 2017

  Świąteczne spotkanie SKN ItaliAMO

  Drodzy Studenci!
  Mamy przyjemność zaprosić Was na świąteczne spotkanie SKN ItaliAMO.
  Odbędzie się 18 grudnia br. w godzinach 11:45-13:15 w sali 0.01.
  W trakcie spotkania chcielibyśmy opowiedzieć Wam o włoskich świątecznych smakołykach oraz o Cinepanettone. O tym ciekawym filmowym zjawisku opowie nam gość specjalny - mgr Diana Dąbrowska.
  Serdecznie zapraszamy Was do udziału! Będzie to okazja do pogłębienia wiedzy z zakresu kulturoznawstwa, filmoznawstwa i realioznawstwa. 
  Spotkanie będzie dostosowane do poziomu językowego uczestników - zapraszamy zarówno osoby zaawansowane, jak i początkujące.
  A presto,
  SKN ItaliAMO
 • Współpraca z zagranicą Zakładu Italianistyki w ramach programu Erasmus+ dotyczy następujących ośrodków akademickich:
  Kod dziedziny 09.0, ISCED 0231 Language Acquisition
  Przechwytywanie
 • poniedziałek, 04 grudnia 2017

  bando concorso di italiano 2017/18, XII edizione

  REGULAMIN


  XII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Włoskiego

  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

  I. ORGANIZATOR
  Organizatorem Konkursu jest Zakład Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.
  Patronat honorowy nad Konkursem obejmuje:


  - Włoski Instytut Kultury w Warszawie i w Krakowie

  - Stowarzyszenie Italianistów Polskich

  - Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich.

  II. ADRESACI KONKURSU
  Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Nie mogą w nim wziąć udziału:

  • laureaci1 poprzednich edycji Konkursu,

  • uczniowie, których choćby jeden rodzic jest Włochem,

  • osoby, które mieszkały we Włoszech co najmniej 6 miesięcy.

  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu uczestnika, który podał niezgodne z prawdą dane lub w inny sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.  1. CELE KONKURSU

  Niniejszy Konkurs ma na celu:

  Zainteresowanie uczniów językiem włoskim.

  Motywowanie nauczycieli do popularyzacji języka włoskiego i kultury włoskiej w Polsce.

  Przybliżenie uczniom kultury Włoch.

  Rozpowszechnianie języka i kultury Włoch w Polsce.  IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

  Komisja będzie oceniać zakres wiedzy i umiejętności według standardowego programu nauczania języka włoskiego w klasach I – III szkoły ponadgimnazjalnej.  V. ZALECANA LITERATURA

  Zaleca się treści zawarte w ogólnie dostępnych podręcznikach dla szkół ponadgimnazjalnych oraz materiały uzupełniające do nauki języka włoskiego, np.:

  AA.VV, L’italiano? Sì, grazie, Eli

  Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti - Alma Edizioni

  Marin T., Il Nuovo Progetto italiano 1, 2, Edilingua

  Martina G., Pagliarulo A., In Italia, Chancerel

  Mezzardi Marco, Rete! 1,2, Guerra Edizioni

  Nocchi Susanna, Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni

  Trifone Maurizio, Affresco italiano 1,2, Le Monnier


  VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU


  Konkurs obejmuje trzy etapy:

  etap I (poziom A1+ - A2 wg ESOKJ)

  etap II (poziom A2+ - B1+)

  etap III (poziom B1+)
  Etap I składa się wyłącznie z części pisemnej, obejmującej:

  – rozumienie tekstu pisanego,

  test gramatyczno – leksykalny,

  krótką pisemną wypowiedź na zadany temat.
  Etap II składa się również wyłącznie z części pisemnej, obejmującej:

  – rozumienie tekstu nagranego/czytanego,

  – test gramatyczno – leksykalny.
  Etap III składa się wyłącznie z części ustnej –tj. rozmowy z członkami Komisji Konkursowej na wylosowany temat. Możliwe zakresy tematyczne to:

  • rodzina

  • człowiek

  • szkoła

  • praca

  • wakacje/podróże

  • zdrowie

  • czas wolny

  • sport

  • życie codzienne

  • moda

  • jedzenie

  • życie w mieście/ życie na wsi

  • zwyczaje świąteczne
  Kryteria ogólne oceniania wypowiedzi ustnej w III etapie Konkursu:
  1

  zrozumienie polecenia i tematu

  2 p.

  2

  umiejętność przedstawienia tematu

  4 p.

  3

  poprawność reagowania w sytuacjach komunikacyjnych

  3 p.

  4

  poprawność fonologiczna

  3 p.

  5

  poprawność morfosyntaktyczna

  3 p.

  6

  różnorodność leksyki

  3 p.

  7

  oryginalność wypowiedzi

  2 p.
  RAZEM 

  20p.
  Czas trwania poszczególnych etapów:

  czas trwania etapu I i II nie przekroczy 90 minut,

  czas trwania etapu III – przygotowanie do wypowiedzi na wylosowany temat do 5

  minut, wypowiedź do 10 minut.
  Uwaga!

  Polecenia w testach etapu I, II są podane wyłącznie w języku polskim. Polecenie w części ustnej podane jest wyłącznie w języku włoskim.  Etap I Konkursu

  Za przeprowadzenie tego etapu i sprawdzenie testów odpowiedzialni są nauczyciele powołani do Szkolnej Komisji Konkursowej przez dyrektora szkoły. Ta część eliminacji przeprowadzana jest na terenie placówki, której uczniowie biorą udział w Konkursie. Sprawdzone prace zostają przekazane organizatorom Konkursu w terminie do 10 dni roboczych od dnia przeprowadzenia I etapu Konkursu. Po zebraniu wyników wszystkich testów, organizatorzy tworzą listę osób, które przechodzą do II etapu. Może być to maksymalnie 50% uczestników z najlepszymi wynikami z testu etapu I, jednak nie więcej niż 100 osób.

  Niedotrzymanie wyznaczonych w regulaminie terminów jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
  Uwaga!

  Komisja Konkursowa nie będzie brała pod uwagę testów, które z różnych powodów nie zostały sprawdzone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z (załączonymi do zestawów testowych) wytycznymi dla nauczycieli, odpowiedzialnych za przeprowadzenie I etapu Konkursu w poszczególnych szkołach.
  Etap II Konkursu

  Za przeprowadzenie oraz sprawdzenie testów odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa złożona z pracowników Zakładu Italianistyki UŁ. Każda praca konkursowa jest sprawdzana przez dwóch członków Komisji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości praca jest sprawdzana przez trzecią osobę, wchodzącą w skład jury Konkursu i jej decyzja jest ostateczna.
  Osoby, które nie są członkami Komisji, nie mają możliwości wglądu do testów etapu II.

  Do etapu III przechodzi dziesięciu uczestników, którzy uzyskali najlepszy wynik w drugim etapie Konkursu.. Pod uwagę bierze się WYŁĄCZNIE punktację z II etapu.
  Etap III Konkursu

  Za przeprowadzenie tego etapu oraz opracowanie wyników końcowych odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa złożona z pracowników Zakładu Italianistyki UŁ. Ostateczny wynik Konkursu jest sumą punktów uzyskanych w II i III etapie.  VII. TERMINARZ KONKURSU

  Zgłoszenie uczniów do konkursu – do 23.12.2017r.

  I etap 12.01.2018 godz. 12.00

  II etap – 09.03.2018 godz. 12.00

  III etap – 06.04.20178 godz. 12.00
  VIII. ZGŁOSZENIE UCZNIÓW DO KONKURSU
  KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE (załącznik 1) oraz oświadczenia uczniów (załącznik 2) należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz pocztą tradycyjną do Sekretariatu Katedry Filologii Romańskiej, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź (pokój nr 4.46). Prosimy o zamieszczenie na kopercie ze zgłoszeniem dopisku: ŁÓDZKI KONKURS JĘZYKA WŁOSKIEGO.
  IX. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU


  Etap I – na terenie danej szkoły

  Etap II – UŁ, filologia włoska, ul. Pomorska 171/173 (godz. 12.00 - 13.30).

  Etap III – UŁ, filologia włoska, ul. Pomorska 171/173 (od godz. 12.00).
  X. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW


  Wyniki poszczególnych etapów Konkursu będą udostępnione uczestnikom bezpośrednio
  przez organizatora Konkursu w ciągu 12 dni roboczych, licząc od dnia przeprowadzenia poszczególnych etapów
  .
  XI. NAGRODY
  Laureat oraz finaliści konkursu zostaną uhonorowani nagrodami (np.: słownikami, książkami itp.). Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu III etapu Konkursu (około 1 godz. po jego zakończeniu).
  XII. UWAGI KOŃCOWE

  1. Uczniowie biorący udział w II i III etapie Konkursu zobowiązani są do przybycia we wskazane miejsce w towarzystwie nauczyciela bądź opiekuna oraz do okazania ważnej legitymacji szkolnej, potwierdzającej ich tożsamość. Niestawienie się w określonym terminie o wyznaczonej godzinie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

  2. Zastrzega się możliwość zmian w organizacji poszczególnych etapów Konkursu
   w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przez regulamin okoliczności.


  3. Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne i niepodważalne.

  4. Uczeń przystępujący do II i III etapu Konkursu ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia Organizatorom wszelkich nieprawidłowości lub problemów, uniemożliwiających lub też utrudniających mu realizację konkursowych zadań. Skargi zgłoszone po zakończeniu danego etapu Konkursu nie będą przez Organizatorów uwzględniane.  Komisja Konkursowa
  ZAŁĄCZNIK NR 1
  ............................................ …….............................. pieczęć Szkoły miejscowość, data  Komisja XI Łódzkiego Konkursu

  Języka Włoskiego

  Zakład Italianistyki UŁ

  ul. Pomorska 171/173,

  90-236 Łódź
  KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE


  Lp

  IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

  Data urodzenia

  Imiona rodziców

  KLASA
  NAZWA SZKOŁY: ......................................................................................................
  ADRES SZKOŁY: ......................................................................................................
  IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA: ................................................................
  ADRES E-MAIL NAUCZYCIELA/OPIEKUNA: ................................................................

  AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY
  …............................................. ..........................................

  podpis nauczyciela podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły
  ZAŁĄCZNIK NR 2  Oświadczenie
  Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin XI Łódzkiego Konkursu Języka Włoskiego.  Lp

  IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

  PODPIS
  Lp

  IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

  PODPIS  1 W rozumieniu niniejszego regulaminu laureatem jest osoba, która w poprzednich edycjach Konkursu zajęła 1, 2 lub 3 miejsce. 

Zobacz pozostałe aktualności
wiedza-to-potega
nprh-banner-home
italiamo-banner-home
Kalendarium aktualności
« Grudzień 2017 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31